ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

Mateřská škola Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace,              

Plynárenská 1791, Hranice

 

Motto školy:   Všechno, co opravdu potřebuju znát,

                        jsem se naučil v mateřské  školce.

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kam patří.

Uklízej po sobě.

Neber nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

                                                                                          Robert Fulghum

    

           Výchovně vzdělávací program školy

 

Charakteristika vzdělávacího programu:

     Vzdělávací program naší mateřské školy chápeme jako otevřený a v budoucnu se stále  měnící dokument. Za jednu z důležitých podmínek zdárné realizace našeho vzdělávacího programu považujeme dostatečně široký, otevřený a variabilní prostor pro jednotlivé učitelky, v němž mohou tvořivě uplatnit své myšlenky a přesvědčení. Koncepci, základní myšlenku předškolní výchovy je třeba chápat jako stálý proces rozhodování a zvažování o výchovně vzdělávacích postupech, a to jak pro jednotlivé dítě, tak i pro skupinu dětí včetně jejich rodičů.
     Náš vzdělávací program navazuje na obecný rámec RVP PV  s využitím konkrétních podmínek naší školy, specifických možností daných učitelskými osobnostmi, které zde působí. Musíme brát také v potaz zvláštnosti a zájem jedinců a skupin dětí a rodičů soustředěných ve škole. Cíle veškerého výchovně vzdělávacího působení musí respektovat potřeby předškolních dětí – skupinové i individuální. 
     Za výchozí koncepci našeho školního vzdělávacího programu - společnou filozofii předškolní výchovy v souladu se základními tendencemi humanismu a demokratizace výchovy považujeme model osobnostně orientované výchovy. Tento model vyjadřuje snahu respektovat přirozené potřeby dítěte, zabývat se se jeho vývojovými zvláštnostmi, vnímat a oceňovat sociální a hodnototvorné konstanty a netlumit dogmaticky v zájmu skupiny svobodný a důsledně individualizovaný rozvoj osobnosti. Za základní podmínky  uskutečňování osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy považujeme objasnění si pojetí dítěte v současné společnosti, vztahů mateřské školy k rodině a počátečnímu vzdělávání, pochopení principu alternativnosti a variability, seznámení se s metodami situačního učení a plánování, metodami rozvoje komunikace, uplatňování  zásad samostatnosti a tvořivosti a důsledné individualizace výchovy a vzdělávání. 
     Základními principy vzdělávání jsou respektování rozdílných potřeb dětí jako subjektů výchovy a vzdělávání, vstřícnost, vlídnost a autentičnost vzdělávacího prostředí, rovnováha mezi sociálním a osobnostním rozvojem dítěte, vyrovnání podmínek pro všechny děti včetně skupin dětí sociálně, ekonomicky, zdravotně, etnicky či jazykově znevýhodněných. Cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich.

     Poloha naší mateřské školy v centru města nám umožňuje přímé pozorování života lidí okolo nás, zahrada se vzrostlými stromy a blízký potok nám skýtá možnost pozorování změn v přírodě během celého roku. To vše nás ovlivnilo při výběru témat integrovaných bloků, které se vztahují bezprostředně k jednotlivým ročním obdobím, ke svátkům a významným akcím ve městě. Snažíme se vést děti k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k místu, kde žijí.

     K naplnění těchto výchovných úkolů je třeba vytvářet dostatek podnětů při hře, prvotní práci i učení vycházejících z poznávání a hodnocení přírody a lidí kolem nás. Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce – střídáním řízených a spontánních aktivit dítěte. Prostřednictvím prožitkového učení děti získávají zkušenosti, dovednosti, vědomosti, znalosti, postoje a potřebné návyky. Základem je v předškolním věku vždy hra, která se promítá do všech výchovných činností a pomocí ní dítě získává prvotní vědomosti a znalosti o životě lidí, jejich práci, vzájemných vztazích a vztahu k přírodě. Je na nás učitelkách nacházet nové metody, postupy a formy práce zdůrazňující především citové zaujetí a přímý styk dítěte s prostředím lidí i s přírodou.

Hlavní pedagogický záměr

     Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání, a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy.

 • usilujeme o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou
 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má svě individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky – možnost svobodné volby
 • vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní situace – každé dítě má právo být jiné (má jiné potřeby), rozvíjet a učit se svým tempem
 • dáváme dětem možnost spoluúčasti na  volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti  nabízené činnosti, dítě má právo být pouze pozorovatelem
 • respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii
 • posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne
 • připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou
 • intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy – v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a pedagogicko psychologickou poradnou
 • věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem a pedagogicko psychologickou poradnou

 

Zaměření jednotlivých tříd

1. oddělení             adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální        

                              a estetické, enviromentální výchova

2. oddělení             adaptační program, prvky sociální a estetické,  

                              předškolní program, prosocionální dovednosti, logopedická

                              péče, rozvoj řeči enviromentální výchova, plavání

3. oddělení             předškolní program, prosocionální dovednosti, logopedická   

                              péče, enviromentální výchova, plavání

 

     Našim cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na důvěře a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.

Režim dne

     Režim dne je společný pro všechna oddělení, stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity a odpočinku u jednotlivých dětí.

6.00 – 9.00     zájmové hry, pohybové chvilky, řízené činnosti, hygiena dopolední svačina

9.00 – 10.00  řízené činnosti, zájmové hry

10.00 – 12.00  pobyt venku

12.00 – 14.00  oběd, hygiena, klid na lehátku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí

14.00 – 16.30  hygiena, odpolední svačina, hry, zájmové činnosti, pobyt venku

     Stanoveným režimem dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v mateřské škole.

Poměr řízených a spontánních činností je vyrovnaný. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společenských akcí dle vlastního přání.

     Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních hodinách, organizujeme i delší vycházky do přírody. Na vycházkách dáváme dětem volnost, v útvarech chodíme jen v nejnutnějších případech.

     Učitelky dbají na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují mají možnost se uchýlit do klidnějšího koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak mají možnost soukromí při osobní hygieně apod. Je dodržován adaptační individuálně přizpůsobený režim.

     Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace apod. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem.

               Den v mateřské škole   „Spolu v pohodě i nepohodě“

     Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný denní řád, s nímž se děti seznámí a který je uspokojuje. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny.

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.

Příchod dětí, volné hry

     Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje

Ranní kruh

      Po volných hrách se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů, dojmů apod. naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si můžou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, stmeluje, všichni jsou jeho součástí, nikdo není nadřazený ani podřízený. Kruh je symbolem rovnosti. Vzájemné sdílení  posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii, poznávají samy sebe, získávají sociální zkušenosti. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, poslech pohádek nebo pro řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

Tělovýchovná chvilka

     Po ranním kruhu zpravidla cvičíme. Skladbu cvičení volí učitelka, ale není výjimkou, že se na ní podílí i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí, pohybové hry, cvičení jógy. Základním posláním je zdravotní  prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění.

Svačinka

     Po půl deváté mají děti připravenou svačinu. Děti se střídají při přípravě stolování, chystají tácky, hrníčky, nalévají nápoje. Vybírají si samy jídlo podle velikosti.

Činnosti na dané téma

Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností podporujeme

 • samostatnou volbu a zodpovědnost za vlastní volbu
 • aktivní účast v ranním kruhu
 • tvořivost a myšlení
 • zájmy dětí

     Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Je dbáno na soukromí dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností.  Děti mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte.

Hodnotící kruh

     Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se  naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku

     Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení školní zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, k poznávání přírody. Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy, obce, kde děti bydlí, míst kam chodí nakupovat, sportovat. Pobyt v přírodě využíváme k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena, oběd

     Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti nedokrmujeme a to ani v případě, že se dítě loudá.

Odpolední odpočinek

     Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, vyprávějí pohádky, některé pak usínají. Tolerujeme i sníženou potřebu spánku.

Odpolední činnosti do odchodu dětí domů

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru.

                       Specifické cíle školní vzdělávací činnosti

     Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, který staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, cítí se samostatné a svobodné.

1. oblast               Dítě a jeho tělo                           oblast biologická

     Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům.

2. oblast               Dítě a jeho psychika                   oblast psychologická

     Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je odporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

3. oblast                Dítě a ten druhý                         oblast interpersonální

     Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

4. oblast               Dítě a společnost                         oblast  sociálně kulturní

     Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i  do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

5. oblast              Dítě a svět                                    oblast environmentální

     Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolím světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí  počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životním prostředí.

     Specifické cíle směřují k vytváření podmínek pro optimální výchovu a vzdělávání dítěte, které by mělo v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat ty základní kompetence, které jsou pro jeho pro jeho osobnostní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí.

 

 Program výchovně vzdělávací činnosti

Téma školního projektu:     PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

     Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a vzdělávání je založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. Umožňuje pracovat s tématickými bloky, jejichž realizace spočívá nejen v řízených, předem plánovaných činnostech dětí, ale umožňuje využívat i běžné, nahodile vzniklé životní situace, okolnosti a příležitosti.

                                    Vzdělávací obsah

Charakteristika projektu :

     Projekt je zaměřen na poznávání světa kolem nás, přírody, společnosti a sebe sama. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Cíl  projektu „ Putování s sluníčkem“

     Hlavním cílem je seznamovat děti s přírodním prostředím, které je obklopuje a společně tak vytvářet pozitivní vztah k přírodě. Děti získávají povědomí o neustálých změnách přírodního prostředí a jeho rozmanitosti. Projekt rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách a vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Očekávané výstupy  ( z RVP PV )

• vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý     
• osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí
• mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka
• poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, prožitky, mínění    a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí            různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, malovat, modelovat, konstruovat, tvořit z různých materiálů, přírodnin)
• vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně - pohybových činností, zvládat dovednosti vokální i instrumentální
• naučit se nazpaměť krátké texty
• postupně zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
• spolupracovat s ostatními 
• uplatňovat svá práva, přání a potřeby s ohledem na druhého, řešit konflikty dohodou
• být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem, sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijí 
• těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních krás

• přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
• kriticky myslet a umět si vybírat 
• nést za svou volbu odpovědnost 
• rozpoznávat problémy a řešit je 
• být tvůrčí a mít představivost

    Program podporuje nervosvalový vývoj dítěte a vede k zdravým životním návykům a postojům. 
     Učitelky při vedení dětí využívají bohatého spektra pedagogických možností a směrů založených na nedirektivním řízení dětí. Na první pohled ve třídě dominuje aktivita dětí.  Při hrách a činnostech učitelky vedou děti nepřímo a podporují u nich samostatnost a zájem o poznávání vlastní aktivitou. Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí.

Co děti získají :
   Očekávané kompetence dětí v mateřských školách s projektem„ Putování se sluníčkem“ jsou v souladu s kompetencemi, které obsahuje RVP pro předškolní vzdělávání.

Projekt pomáhá dětem:

-          vytvářet vlastní porozumění fyzikálnímu světu ( stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou, užívání kladek a provazů, míchání barev )

-          porozumět sociálním a kulturním informacím ( hry, vaření, četba příběhů, dramatické hry, účast na různých akcích a rozhovory o nich )

-          porozumět logice a matematice ( měření, srovnávání, počítání, logické řazení, třídění )

-          vztahu mezi psaným a mluveným slovem ( kontakt s knihami, písmeny, předčítání, kreslení obrázků, poslech pohádek, vyjadřování vlastních myšlenek a prožitků ).

Děti mají příležitost učit se mnoha cestami: 
• kreslením 
• malováním 
• modelováním 
• zpěvem 
• tancem 
• diskuzemi 
• stavěním 
• dramatickými hrami 
• činnostmi venku 
• prohlížením knih a časopisů 
• prací se dřevem a dalšími přírodninami, papírem, pískem a vodou 
• pozorováním, pokusy a objevy
    Učí se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte, ať jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení. Děti se mohou dopouštět chyb, napravovat je a řešit konflikty. Mají příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit. Veřejně vystavují svou práci. 
     Prevencí konfliktů mezi dětmi je stanovení a dodržování jasných pravidel, která platí ve třídě. Na jejich podobě se domluví učitelka společně s dětmi.

Podmínky:

     Přestože je mateřská škola v centru města, mají děti možnost přímého pozorování přírody na školní zahradě, v blízkosti MŠ u potoka, na vycházkách k rybníku. Navštěvujeme hranické arboretum, spolupracujeme se střední lesnickou školou, jezdíme do školy v přírodě. Děti tak mají dostatek příležitostí k přímému pozorování, které je základem činností.

Struktura projektu:

    Projekt je založen na pravidelném střídání ročních období a sepjetí člověka s přírodou. Téma jsme volně rozvinuli do následujících celků v jednotlivých měsících v roce, které se vzájemně doplňují, prolínají a postupně rozvíjejí. 

Nabídka činností:

• přirozené pozorování přírodního prostředí - vycházky do okolí, výlety
• praktické činnosti, manipulace a experimentace s předměty, na jejichž základě se dítě seznamuje s jejich vlastnostmi 
• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, jednoduché pracovní činnosti; 
• smyslové a psychomotorické hry
• hry a činnosti rozvíjející pohybové dovednosti, hrubou i jemnou motoriku
• estetické a tvůrčí aktivity ( kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické )
• námětové hry a činnosti
• dramatické činnosti
• hry pro rozvoj řeči a komunikativních dovedností
• prohlížení a "čtení" knížek
• kooperativní činnosti
• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

Další možné činnosti jsou uvedeny a rozpracovány v jednotlivých projektech v TVP.

Metodické poznámky: 
     Náměty, hry, básně, písně, návrhy činností atd. jsou zpracovány v jednotlivých projektech a dále upřesňovány v denních přípravách učitelek. Vše je součástí TVP, materiály se zakládají jako přílohy, takže je možné je opět použít (písně, básně) nebo upravit (grafomotorické cvičení, pracovní listy) např. v jiném bloku nebo příští rok. Formy a metody si volí učitelky sobě i dětem blízké tak, aby byl vzdělávací proces co nejefektivnější.

Spolupráce s rodinou a institucemi

     Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

Spolupráce s rodiči:

    Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

     Odpovědnost, práva a povinnosti rodičů jsou zakotveny ve školním řádu. Máme na zřeteli, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce a že vztahy mateřské školy s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce. Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy.

-          neformální rozhovory při denních příležitostných sekáních

-          slavnosti – vánoční svátky, svátek matek, den dětí

-          dny otevřených dveří

-          závěrečné rozloučení se školáky

-          výstavky výtvarných prací

-          tvořivá odpoledne

-          plavání, výlety, divadelní představní

-          škola v přírodě

     O všech aktivitách i dění v naší mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím nástěnek v šatnách a ostatní veřejnost články v místních novinách.

Spolupráce se základní školou

     Našim hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do základní školy. Společně s rodiči i základní školou se snažíme připravit děti na vstup do základní školy a na práci v ní. Zajímáme se o pedagogickou práci základní školy, způsob výuky i hodnocení žáků.

-          poznáváme prostředí základní školy – návštěva jednotlivých ZŠ při výuce

-          spolupracujeme s učitelkami prvního stupně ZŠ

-          vyměňujeme si zkušenosti z individuální práce s dětmi

-          účastníme se programů pořádaných pro děti

-          účastníme se koncertů v místním kině

-          konzultujeme se školou návrhy rodičů na odklad školní docházky

     Snažíme se, aby základní škola alespoň částečně pokračovala ve spolupráci a spoluúčasti rodiny na vzdělání.

Logopedická poradna

Řeč je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou rozvoje osobnosti. Cílem logopedické péče je správná výslovnost.

-          konzultujeme vadnou výslovnost s rodiči a následně s klinickým logopedem

-          zprostředkujeme prvotní návštěvu logopeda ve škole s vyšetřením dětí

-          pomáháme při odstraňování vad ve výslovnosti za úzké spolupráce s rodiči

-          dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagogický takt při nežádoucí pozornosti ze strany dětí, zvláště při nástupu dítěte se zjevnou vadou

 

Pedagogicko psychologická poradna

     Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výukové i výchovné problémy našich dětí.

-          zajišťuje orientační vyšetření dětí

-          zaměřuje se na oblast školní zralosti a připravenost předškolních dětí před vstupem do základní školy

-          spolupráce při vypracovávání individuálních plánů pro integrované děti

Materiální vybavení školy

     Přidělené finanční prostředky využíváme na zvelebování prostředí školy za spoluúčasti zaměstnanců školy, rodičů i případných sponzorů. Snažíme se hospodařit promyšleně a vždy s ohledem na potřeby školy.

     Plánování oprav a údržby, vybavení vnitřních i vnějších prostor vychází z potřeby neustále zlepšovat a modernizovat prostředí školy tak, aby odpovídalo hygienickým normám a požadavkům.