O školce

Obecná charakteristika školy a podmínky vzdělávání

       Mateřská škola Sluníčko stojí uprostřed sídliště Mlýnský příkop v centru města Hranice. Je v provozu od roku 1983 a od ledna 1994 je samostatným právním subjektem. Součástí školy je školní jídelna. Zřizovatelem je Město Hranice.

     Provoz školy je celodenní od 6.00 hod. do 16.30 hod. Podle zájmu rodičů a po domluvě s představiteli obce je možno provoz upravit tak, aby co nejvíce vyhovoval dětem i rodičům.

  Věcné podmínky:

     Budova mateřské školy je jednopatrová, třídy jsou světlé a prostorné. V přízemí je školní jídelna, třída pro nejmladší děti, kanceláře, sklady a venkovní terasa. V prvním patře jsou další dvě třídy a kabinety pro pomůcky. Každá třída má vlastní vchod, samostatnou kuchyňku, umývárnu, WC a šatnu.  

      Děti jsou rozděleny do třech tříd podle věku. V každé třídě jsou dvě učitelky, které jsou s dětmi po celé tři roky. Střídáme pouze třídy, ve kterých děti pobývají. Třídy i ostatní prostory mateřské školy jsou barevné působí vesele a příjemně.

     Zařízení ve třídách ( nábytek, hrací koutky ) jsou nově vybaveny tak, aby byly účelné a vyhovovaly pedagogickým a hygienickým normám. Jejich uspořádání umožňuje skupinové a individuální činnosti. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek dětí odpovídají antropometrickým požadavkům dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vše je přizpůsobeno věkové skupině dětí, které v ní pobývají. Hračky a pomůcky jsou umístěny v plastových kontejnerech ve skřínkách tak, aby s nimi mohly děti samostatně manipulovat.

Jsou přehledně uspořádány, děti se v nich dobře orientují a udržování pořádku je pro ně snadnější.  Třídy jsou vybaveny koutky pro výtvarnou a pracovní výchovu, kuchyňkami a kadeřnictvím pro námětové hry, sedacími soupravami, kde si děti mohou hrát i odpočívat. Hračky, učební pomůcky a další věcné zařízení jsou průběžně doplňovány. Součástí každé třídy je herna, která slouží k pohybovým hrám, ke cvičení a jiným denním aktivitám. Celé uspořádání třídy podporuje v dětech k samostatnost, tvořivost a spoluodpovědnost za  udržování příjemného prostředí.

 Šatny dětí jsou vybaveny samostatnými skřínkami, kde mají děti uloženy své oblečení a obuv. Je zde množství nástěnek, kde vystavujeme výtvarné práce a grafické listy, na poličkách jsou trojrozměrné práce dětí.  Tady si rodiče mohou přečíst, jak s dětmi pracujeme, seznámit se s výsledky výchovně vzdělávací práce.

     Nejraději pobývají děti na zahradě, která je hned vedle budovy. Je zde upravovaný trávník, stromy a  keře. Děti tu mohou cvičit na průlezkách, hrát si na písku, houpat se na houpačkách.

Vzrostlé stromy poskytují dětem příjemné zákoutí pro hry. V létě využíváme dva dětské bazénky ke koupání a otužování. Součástí zahrady je i asfaltové hřiště pro jízdu na koloběžkách a míčové hry, mohou si zde kreslit křídami.

     Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů. Osvětlení a vytápění tříd je pravidelně učitelkami kontrolováno, hlavně  dolním patře bývá chladno. Všechna okna jsou vybavena žaluziemi, které v létě umožňují zastínění tříd před přímým sluncem.

  Životospráva:

     Skladba jídelníčku dětí odpovídá požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Děti mají denně na jídelníčku ovoce nebo zeleninu (v podobě salátů nebo tepelně zpracovanou).     

Ve třídách mají na určeném místě celý den k dispozici čaj nebo šťávu, mohou se samy kdykoliv napít, obsluhují se samy. 
Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly pro ně neznámé jídlo. Při jídle je důležitá pohodová atmosféra, děti se mohou spolu tiše bavit, pomalejší děti mají na jídlo dostatek času.
    Během dne se snažíme zajistit dětem pravidelný rytmus a řád, který je ale dostatečně flexibilní, aby umožnil reagovat na potřeby dětí a změny aktuální situace. Rodiče mohou děti přivádět do MŠ podle svých potřeb, doporučujeme však příchod do 8.00 hod., aby děti nepřicházely o nabízené aktivity. 
     Doba pobytu dětí venku a jeho program je přizpůsobován aktuálním změnám ovzduší.

Umožňujeme dětem při vhodných povětrnostních podmínkách pobývat v dopoledních hodinách dostatečně dlouho venku, v letních měsících pobývají na zahradě i v odpoledních hodinách. Učitelky se snaží dodržovat čas odchodu  a nezkracovat dobu pobytu venku.

Ve třídě mají děti možnost volného pohybu. Děti mají možnost uspokojit svou individuální potřebu volného pohybu, nářadí a náčiní pro pohybové aktivity si mohou půjčit. Učitelky se snaží omezovat dobu sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou dobu. Učitelky důsledně respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem, které mají malou potřebu spánku (věk dítěte nerozhoduje), po krátkém odpočinku na lehátku umožní učitelka vybrat si spontánní činnost ve třídě -  s ohledem na ostatní spící děti. K odpočinku během dne mají děti ve všech třídách koutek s molitanovým „lehátkem“.

Nově příchozím dětem nabízíme individuální režim ve spolupráci s rodinou

     Chování učitelek i ostatního personálu mateřské školy by mělo odpovídat zásadám zdravého životního stylu, poskytují tak dětem přirozený vzor.
 

 Psychosociální podmínky:

     Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou, příznivou atmosféru, děti i dospělí by se zde měli cítit spokojeně, jistě a bezpečně. Děti se mohou s důvěrou obracet na všechny zaměstnance se svými dotazy a přáními. Zaměstnanci se k sobě chovají otevřeně, mají příležitost prožít uspokojení z práce.
     Rodiče nových dětí mají možnost využít systém adaptace, mohou pobývat s dítětem v MŠ tak dlouho, jak potřebuje.
Učitelky se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a aktivně napomáhají v jejich uspokojování. Učitelka uplatňuje vůči dětem požadavky, které jsou věkově, vývojově i individuálně přiměřené. Pomalejší děti mají možnost dokončit v klidu činnost ve svém tempu, učitelky respektují osobní psychomotorické tempo dětí.
Všechny děti by v přístupu učitelky i ostatních pracovnic MŠ měly zažívat pocit přijetí, sounáležitosti, důležitosti pro skupinu. Děti mají ve třídě rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován nebo znevýhodňován. Učitelky neporovnávají výkon, chování jednotlivých dětí navzájem. Mezi dospělými i dětmi je atmosféra vzájemné důvěry, tolerance a ohleduplnosti.
Děti se samy podílejí na tvorbě pravidel soužití ve třídě, učitelka na děti působí, aby je přijaly za své. Preferuje dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy, všímá si neformálních vztahů dětí ve třídě ( prevence šikany apod.).
Projevuje dětem podporu, sympatie, je vstřícná, empatická a ochotná dětem naslouchat. Snaží vyhnout jakékoliv manipulaci s dítětem ( i laskavými pobídkami)  a zbytečnému organizování dětí. Nepodporuje ve třídě soutěživou atmosféru, vedoe děti ke kooperaci.

      Učitelky při plánování činností uplatňují pedagogický styl s nabídkou – zapojují děti, umožňují jim spolurozhodovat. Vzdělávací obsah (nabídka aktivit ve třídních plánech) odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Učitelka dává dětem příležitost podílet se na rozhodnutích, která se týkají jich samotných. Nároky na děti učitelka diferencuje podle mentálního, ne podle kalendářního věku.
     Při hodnocení používá učitelka prostředky pozitivní motivace (věcnou zpětnou vazbu, posilování, povzbuzování, ocenění dítěte). Vyhýbá se paušálním pochvalám, ale i odsouzení.
Dospělí se snaží chovat důvěryhodně a spolehlivě, jejich projev je autentický.