Náš tým

Řízení mateřské školy:

     Všichni zaměstnanci mateřské školy mají jasně vymezené povinnosti, pravomoci a konkrétní úkoly. Všichni pracovníci znají své kompetence (viz Pracovní náplně). 
Je vytvořen funkční informační systém (vnitřní i vnější pro rodiče) formou nástěnek. Zaměstnanci mají možnost podílet se na řízení chodu mateřské školy, mají prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů. Všichni se mohou spoluúčastnit  na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 
Práce všech pracovníků je průběžně hodnocena. 
Pedagogický sbor pracuje jako tým, ke spolupráci jsou zapojováni také rodiče dětí. 
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Učitelky i rodiče přicházejí s podněty a nápady k rozvíjení programu školy.
Školní vzdělávací program je tvořen ve spolupráci celého týmu mateřské školy, zaměstnanci si uvědomují osobní odpovědnost za naplňování tohoto programu.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem  a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se Základní školou na ulici 1. máje, ZŠ Struhlovsko a s ZŠ Šromotovo nám.

     
Personální a pedagogické zajištění:

 

     Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. 
Pedagogický sbor (pracovní tým učitelek) funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.
     Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, učitelky se zúčastňují odborných seminářů, získané poznatky přenášejí do kolektivu a využívají je v praxi.
     Ředitelka sleduje a podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje zvyšování úrovně profesních kompetencí učitelek (i své vlastní), snaží se vytvářet podmínky pro další vzdělávání učitelek.
     Pracovní doba pedagogů je organizována s ohledem na zajištění optimální pedagogické péče při všech činnostech s dětmi.
     Učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly, uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

 

 Pedagogické pracovnice:

Ředitelka školy:                                PaedDr.   Leona Vaculíková

Učitelka pověřena zastupováním:   Ing. et Bc. Renata Lukášová 

 

 

Rozložení pedagogických pracovnic v jednotlivých odděleních:   

1. Třída  (Včelky)      Ing. et. Bc. Renata Lukášová, Dagmar Močičková

2. Třída  (Myšky)     PardDr. Leona Vaculíková, Lenka Kopecká

3. Třída  (Lišky)       MgA. Marta Daniš Prášilová, Pavlína Podzemná

 

Učitelky v tomto složení postupují zároveň s dětmi od prvního až do třetího oddělení. 

Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, vysoce citlivý a maximálně odpovědný pedagogický přístup.

 

Provozní zaměstnanci:

2 uklízečky:                         Martina Randusová  

                                           Jindřiška Veselá        

Vedoucí školní jídelny:       Eva Opatová           

Vedoucí kuchařka:             Vladimíra Hercíková

Pomocná kuchařka:          Petra Hubáčková        

 

Všechny pracovnice školy neustále usilují  o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se společenskými pravidly,  pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.